video na maila

2820118732213700x100.gif

niedziela, 29 kwietnia 2012

niemiecki-mojapasja: Religia i kościoły

niemiecki-mojapasja: Religia i kościoły: Ponad 55 mln osób wyznaje w Niemczech jedną z religii chrześcijańskich. Jest wśród nich 27,5 mln katolików, do innych wspólnot chrześcij...

Religia i kościołyPonad 55 mln osób wyznaje w Niemczech jedną z religii chrześcijańskich. Jest wśród nich 27,5 mln katolików, do innych wspólnot chrześcijańskich należy tylko niewielka grupa.
Kościół w Niemczech nie jest instytucją państwową, tzn. że nie istnieją żadne powiązania pomiędzy administracją państwową a kościelną; tym samym kościół nie jest kontrolowany przez państwo. Kościoły mają status samodzienych korporacji publiczno-prawnych. Jego podstawę stanowią - obok Ustawy Zasadniczej - konkordaty i umowy. Państwo bierze udział w finansowaniu niektórych instytucji prowadzonych przez kościół, jak przedszkola i szkoły. Kościoły mają prawo do pobiera nia podatków od swoich członków , które z reguły - w zamian za zwrot kosztów -ściągane są rzez państwo. Przyszli teolodzy w większości są kształceni na uniwersytetach publiczych ; przy obsadzaniu katedr teologicznych kościoły mają zagwarantowane prawo do współdecydowania.
Inne wspólnoty religijne
Należą do nich przede wszystkim kościoły prawosławne w Niemczech, kościół starokatolicki i ewangielickie kościoły niezależne. Do tych ostatnich zaliczany jest Związek Niezależnych Gmin Ewangelickich ( Baptyści), Związek Wolnych Gmin Ewangelickich w Niemczech, Wspólnota Robocza Gmin Menonickich, Chrześcijański Związek Wspólnotowy Müllheim /Rühr, Kośiół Ewangelicko - Metodystyczny, Armia Zbawienia, Kościół nazareńczyka, Związek Niezależnych Gmin Zielonoświątkowców, Ewangelicka Unia Braci, i Wspólnota Adwentystów Dnia Siódmego.
W 1933 r. na terenie rzeszy Niemieckiej mieszkało 530000 Żydów. Po nazistowskich zbrodniach ludobójstwa pozostało w Niemczech tylko kilka tysięcy osób pochodzenia żydowskiego. Dziś mieszka w Niemczech około 100000 Żydów będących członkami gmin żydowskich. Wielu z nich przybyło w ciągu ostatnich lat z krajów byłego Związku radzieckiego. Największa wspólnota żydowska znajduje się w Berlinie i liczy ponad 10000członków.
Obecność licznych obcokrajowców sprawiła, że na znaczeniu zyskały w Niemczech wspólnoty relgijne, których dawniej prawia nie było. Dotyczy to przede wszystkim islamu. W Niemczech żyje około 2,6 mln Muzułmanów, reprezentujących 41 narodowości. Największą grupę stanowią muzułmanie tureccy, następnie muzułmanie z byłej Jugosławii, z krajów arabskich oraz z Azji południowej i południowo-wschodniej.

sobota, 28 kwietnia 2012

niemiecki-mojapasja: RFN stolica federacji

niemiecki-mojapasja: RFN stolica federacji: Stolica Federacji 10 maja 1949 roku Rada parlamentarna obrała liczące wówczas 100000 mieszkańców nadreńskie miasteczko uniwersytecki...

RFN stolica federacji


Stolica Federacji
10 maja 1949 roku Rada parlamentarna obrała liczące wówczas 100000 mieszkańców nadreńskie miasteczko uniwersyteckie Bonn (mimo silnej konkurencji, szczególnie ze strony Frankfurtu nad Menem) prowizoryczną stolicą federacji.
# listopada 1949 decyzję tę potwierdził Bundestag , który jednak równocześnie wypowiedział się za przeniesieniem organów federacji do Berlina po przeprowadzeniu wolnych wyborów w NRD. Z biegiem czasu Bonn stało się na całym świecie synonimem Republiki Federalnej Niemiec i jej demokratycznej polityki. Po zjednoczeniu Niemiec Niemieck Bundestag 20 czerwca 1991 roku postanowił - stosunkiem głosów 337 do 320 - przenieść parlament i rząd z Bonn do Berlina. 27 września 1996 roku rownież Bundesrat postanowił przeprowadzić się do Berlina.

piątek, 27 kwietnia 2012

niemiecki-mojapasja: Federalny Trybunał Konstytucyjny

niemiecki-mojapasja: Federalny Trybunał Konstytucyjny: Federalny Trybunał konstytucyjny z siedzibą w Karlsruhe czuwa, aby postanowienia Ustawy Zasadniczej były wypełniane. Rozstrzyga on np. s...

Federalny Trybunał KonstytucyjnyFederalny Trybunał konstytucyjny z siedzibą w Karlsruhe czuwa, aby postanowienia Ustawy Zasadniczej były wypełniane. Rozstrzyga on np. spory między federacją a krajami związkowymi czy też pomiędzy poszczególnymi organami federacji. tylko jemu wolno orzec, czy jakaś partia zagraża wolnościowo-demokratycznemu ustrojowi prawnemu i w związku z tym jest sprzeczna z konstytucją - w tym wypadku zarządza jej rozwiązanie. Bada on ustawy federalne i krajowe pod kątem ich zgodności z Ustawą Zasadniczą.
Ponadto każdy obywatel ma prawo złożenia zażalenia konstytucyjnego, jeżeli uważa, że państwo naruszyło jego podstawowe prawa. przedtem jednak sprawa musi z reguły zostać negatywnie rozpatrzona przez kompetentne instancje sądowe.
Trybunał często rozpatruje sprawy o dalekosiężnych skutkach dla polityki wewnętrznej czy też zagranicznej, które znajdują duży oddźwięk w opinii publicznej, np. sprawę, czy udział niemieckich żołnierzy w misjach ONZ jest zgodny z Ustawą Zasadniczą. Rządy Federalne wszystkich orientacji politycznych musiały się już podporządkować orzeczeniom z Karlsruhe.
Trybunał podkreśla  jednak zawsze, że nie jest jego zadaniem wskazywanie organom państwowym konkretnego kierunku politycznego działania. Federalny Trybunał Konstytucyjny składa się z dwóch senatorów liczących po ośmiu sędziów. Sędziowie są wybierani po połowie przez Bundestag i Bundesrat. Ich kadencja trwa dwanaście lat, a ponowny wybór jest niedopuszczalny.

czwartek, 26 kwietnia 2012

niemiecki-mojapasja: Rząd Federalny

niemiecki-mojapasja: Rząd Federalny: Rząd Federalny Rząd Federalny, tzw."gabinet", składa się z Kanclerza Federalnego i z ministrów federalnych. Kanclerz Federalny zajmuje w ...

Rząd Federalny

Rząd Federalny
Rząd Federalny, tzw."gabinet", składa się z Kanclerza Federalnego i z ministrów federalnych. Kanclerz Federalny zajmuje w rządzie i w stosunku do ministrów federalnych suwerenną , nadrzędną pozycję. Stoi on na czele rządu.Wyłącznie jemu przysługuje prawo tworzenia rządu: wybiera ministrów i występuje do prezydenta z wiążącą propozycją ich mianowania lub odwołania.Kanclerz decyduje poza tym o liczbie ministrów i ustala zakres ich kompetencji. Niektóre ministerstwa są wymienione w konstytucji: ministerstwo spraw zagranicznych, federalne ministerstwa spraw wewnętrznych, ministerstwo sprawiedliwości, finansów i obrony. Utworzenie trzech ostatnich resortów jest nakazem konstytucyjnym. Silna pozycja kanclerza wiąże się z jego prawem do ustalania podstawowych założeń polityki rządowej. W ramach tych wytycznych ministrowie federalni kierują swoimi resortami samodzielnie i na własną odpowiedzialność.W praktyce politycznej kanclerz stojący na czele rządu koalicyjnego musi równierz uwzględniać uzgodnienia koalicyjne.
Kanclerz Federalny jest jedynym członkiem rządu wybieranym przez parlament i tylko on przed nim odpowiada. Odpowiedzialność ta może się wyrażać w "konstruktywnym wotum nieufności".
Wprowadzono je do Ustawy Zasadniczej, świadomie odchodząc w tym punkcie od Konstytucji Weimarskiej. Ma ono zapobiec sytuacji, w której grupy opozycyjne będące zgodne tylko w swej niechęci wobec rządu, lecz nie posiadające programu alternatywnego, mołyby obalić rząd. Jeżeli Bundestag chce kanclerzowi wyrazić swe wotum nieufności, to musi zarazem większością głosów wybrać jego następcę.

środa, 25 kwietnia 2012

niemiecki-mojapasja: Bundesrat

niemiecki-mojapasja: Bundesrat: Bundesrat Jako organ przedstawicielski 16 krajów związkowych Bundesrat współuczestniczy w procesie ustawodawczym i w administrowaniu fed...

Bundesrat

Bundesrat

Jako organ przedstawicielski 16 krajów związkowych Bundesrat współuczestniczy w procesie ustawodawczym i w administrowaniu federacją. Bundesrat tworzą członkowie rządów krajowych lub też ich pełnomocnicy. W zależności od liczby mieszkańców poszczególne kraje związkowe posiadają w nim trzy cztery, pięć lub sześć głosów. Mogą one być oddawane tylko jednomyślnie. Ponad połowa wszystkich ustaw wymaga przyjęcia przez Bundesrat, tzn. że nie mogą one wejść w życie bez ich przyjęcia przez Bundesrat lub wbrew jego woli. Jego aprobaty wymagają przede wszystkim ustawy, które dotyczą żywotnych interesów krajów związkowych, jeżeli np. ingerują w ich sferę finansową lub w sferę ich suwerenności administracyjnej. Wszelkie zmiany konstytucji wymagają przyjęcia przez Bundesrat większością dwóch trzecich głosów. W pozostałych przypadkach Bundesrat ma jedynie prawo weta, które Bundestag może jednakże przegłosować.
Jeśli Bundestag i Bundesrat nie mogą dojść do porozumienia, podejmuje swą działalność komisja mediacyjna złożona z członków obu izb, która najczęściej znajduje kompromis.
W Bundesracie interesy kraju związkowego biorą często górę nad interesami partyjnymi-głosowania mogą wtedy prowadzić do innych wyników, niż by to wynikało z partyjnych stosunków większościowych. Świadczy to o żywym federalizmie.Rząd federalny nie zawsze może liczyć na to, że rząd krajowy utworzony przez tę samą partię zaaprobuje wszystkie jego posunięcia. Każdy kraj reprezentuje tu bowiem swoje interesy i zawiera często sojusze z innymi krajami dążącymi do tego samego celu, niezależnie od tego, która partia tworzy tam rząd. Prowadzi to do zmiennych większości. Poszukiwanie kompromisu jest konieczne zawsze wówczas, gdy partie tworzące rząd Federalny nie mają większości w Bundesracie. Z kręgu przedstawicieli krajowych Bundesrat wybiera w ustalonej kolejności na okres roku swego prezydenta. prezydent Bundesratu przejmuje obowiązki Prezydenta Federalnego, jeżeli ten nie może ich sprawować.

wtorek, 24 kwietnia 2012

niemiecki-mojapasja: Bundestag niemiecki ParlamentNiemiecki Bundestag ...

niemiecki-mojapasja: Bundestag niemiecki Parlament
Niemiecki Bundestag ...
: Bundestag niemiecki Parlament Niemiecki Bundestag jest reprezentantem narodu Republiki Federalnej Niemiec. Jest wybierany przez naród raz...
Bundestag niemiecki Parlament
Niemiecki Bundestag jest reprezentantem narodu Republiki Federalnej Niemiec. Jest wybierany przez naród raz na cztery lata. Jego (przedterminowe) rozwiązanie jest możliwe tylko w wyjątkowych wypadkach i leży w kompetencji prezydenta. Najważniejszymi zadaniami Bundestagu są prace ustawodawcze , wybór kanclerza oraz kontrola rządu.

poniedziałek, 23 kwietnia 2012

Niemcy organy konstytucyjne


Prezydent Niemiec Joachim Gauck"Wszelka władza państwowa pochodzi od narodu" - ta podstawowa zasada demokratyczna jest utrwalona w konstytucji. Naród sprawuje władzę państwową bezpośrednio w wyborach i głosowaniach oraz pośrednio poprzez szczególne organy władzy ustawodawczej , wykonawczej i sądowniczej. Organami konstytucyjnymi mającymi głównia funkcje legislacyjne (ustawodawcze) są Bundestag i Bundesrat. Zadania wykonawcze, a więc funkcjonowanie państwa , są przede wszystkm w gestii Rządu Federalnego z Kanclerzem Federalnym na czele oraz w gestii Prezydenta Federalnego. Funkcje jurysdykcyjne na szczeblu konstytucyjnym pełni Federalny Trybunał Konstytucyjny.
Prezydent Federalny
Głową państwa Republiki federalnej Niemiec jest Prezydent Federalny. Jego wyboru dokonuje Zgromadzenie Federalne, organ konstytucyjny , który zbiera się tylko w tym jednym celu.
Prezydent Federalny wybierany jest większością głosów Zgromadzenia Federalnego na pięcioletnią kadencję.Dopuszczalny jest tylko jeden ponowny wybór.
Prezydent Federalny reprezentuje Republikę Federalną Niemiec na arenie międzynarodowej.
Prezydent Federalny mianuje i odwołuje sędziów sądów federalnych , urzędników państwowych na szczeblu federacji , oficerów i podoficerów. Może ułaskawiać przestępców. Bada zgodność ustaw z konstytucją, które są następnie ogłaszane w Federalnym Dzienniku Ustaw. Przedstawia Bundestagowi kandydata na urząd Kanclerza Federalnego oraz na wniosek kanclerza mianuje i odwołuje ministrów. Jest elementem jednoczącym państwo i ustrój konstytucyjny, stojącym ponad wszelkimi podziałam partyjnymi.

środa, 18 kwietnia 2012

Niemcy - partie polityczne
Niemcy - partie polityczneOd czasów pierwszych wyborów ogólnoniemieckich w 1990 roku w Niemieckim Bundestagu reprezentowanych jest sześć partii. Są to:Unia chrześcijańsko-Demokratyczna niemiec(CDU), Socjaldemokratyczna Partia Niemiec(SPD,Wolna Partia Demokratyczna(FDP),Unia Chrześcijańsko-Społeczna(CSU),Partia Demokratycznego Socjalizmu(PDS) i połączona lista Sojusz90/Zieloni(Bündnis90/die Grünen).
dzisiaj partie uważaj się za partie masowe, reprezentujce wszzstkie warstwy społeczeństwa.

czwartek, 12 kwietnia 2012

Ustrój polityczny Niemiec

Federalizm i samorząd


Już sama nazwa Republika Federalna Niemiec wyraża federacyjną strukturę państwa.
Republika federalna składa się z 16 krajów związkowych. Kraje związkowe nie są prowincjami, lecz państwami z własną władzą państwową. Posiadają własne konstytucje krajowe, które muszą odpowiadać zasadom republikańskiego, demokratycznego i socjalnego panstwa prawa w sensie Ustawy Zasadniczej. POza tym poszczególne kraje mają w dużej mierze wolną rękę przy tworzeniu własnych konstytucji. Zasada państwa federalnego należy do nienaruszalnych podstaw konstytucyjnych. Obecne granice krajów nie są jednak nienaruszalne. Ustawa Zasadnicza przewiduje odpowiednie regulacje na wypadek ponownego podziału obszaru federacji.
System państwa federalnego ma długą tradycję konstytucyjną, która przerwana została jedynie przez jednolite państwo narodowo-socjalistyczne w latach 1939-1945.
Niemcy należą do klasycznych krajów o państwowości federalistycznej. federalizm sprawdził się w praktyce: umożliwia lepsze uwzgldnienie osobliwości i problemów, niż mogłaby to uczynić centralna władza państwowa.
Federacja utrzymuje własną administrację w gruncie rzeczy tylko w służbie dyplomatycznej, pośrednictwie pracy, służbie celnej, straży granicznej oraz w wojsku.
Większość prac administracyjnych kraje związkowe wykonują samodzielnie. Sądownictwo federalne ograniczone jest do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego i Sądów Najwyższych.
Właściwa siła krajów tkwi w administracji oraz w uczestnictwie - poprzez Bundesrat- w pracach ustawodawczych federacji. W kompetencji krajów leży cała administracja wewnętrzna. Jej aparat urzędniczy jest zarazem odpowiedzialny za wykonanie większości ustaw i zarządzeń federacyjnych. Zadania administracji krajowej dzielą się na trzy grupy: każda z nich wypełnia zadania leżące wyłącznie w gestii krajów związkowych ( np. szkoły, policja). Następnie realizuje prawo federacyjne jako zadanie własne i na własną odpowiedzialność ( np. prawo budowlane, prawo gospodarcze, ochrona środowiska) i wreszcie wykonuje prawo federalne na zlecenie federacji ( np. budowa dróg federalnych, stypendia).
W procesie rozwoju Republiki Federalnej Niemiec doszło do powstania rzeczywistości konstytucyjnej głównie z centralnym państwem ustawodawczym oraz głównie z federalnym państwem administracyjnym.

środa, 11 kwietnia 2012

Język niemieckiJęzyk niemiecki


Należy do wielnkiej rodziny języków indoeuropejskich, a wśród nich do grupy języków germańskich. Jest tym samym spokrewniony z językiem duńskim, norweskim i szwedzkim, z językiem holenderskim i flamandzkim, a także z angielskim. U podstaw tworzenia wspólnego języka literackiego było tłumaczenie Biblii dokonane przez Marcina Lutra.
W Niemczech występują liczne dialekty. U większości Niemców dialekt i wymowa zdradzają z którego regionu pochodzą.
Poza terenem Niemiec używa się języka niemieckiego jako języka ojczystego w Austrii, w Liechtensteinie, w przeważającej części Szwajcarii, w Tyrolu Południowym ( w północnych Włoszech), w niektórych regionach Belgii, Francji (w Alzacji) i Luksemburga graniczących z Niemcami. Również mniejszość niemiecka w Polsce, w Rumunii, i w krajach byłego Związku Radzieckiego używa częściowo języka niemieckiego.
język niemiecki jest mową ojczystą dla ponad 100 milionów osób.
Mniej więcej co dziesiąta książka ukazująca się na świecie napisana jest w języku niemieckim.Wśród dzieł najczęściej tłumaczonych- napisane w języku niemieckim znajdują się na trzecim miejscu po utworach i pracach w języku angielskim i francuskim. Język niemiecki jest natomiast tym, na który dokonuje się najwięcej przekładów.

wtorek, 10 kwietnia 2012

Niemcy kraj i ludzie
Kraj
Republika Federalna Niemiec leży w samym sercu Europy. Graniczy z dziewięcioma państwami: na północy z Danią, na zachodzie z Holandią, Belgią,Luksemburgiem i Francją, na południu ze Szwajcarią i Austrią, a na wschodzie z Republiką Czeską i Polską.
Z chwilą odzyskania jedności Niemiec 3 października 1990 roku to położenie nabrało szczególnego znaczenia. Jak nigdy dotąd , umożliwia Republice Federalnej Niemiec pełnienie roli łącznika między Wschodem i Zachodem, a także między państwami skandynawskimi i śródziemnomorskimi.
Terytorium państwowe Republiki federalnej Niemiec obejmuje powierzchnię 357000 km2.
Łączna długość niemieckich granic wynosi 3758 km.
Niemcy liczą ok. 82 mln mieszkańców.Pod względem liczby ludności Niemcy zajmują drugie - po federacji Rosyjskiej - miejsce w Europie, wyprzedzając Wielką Brytanię ółnocną Irlandię, Francję i Włochy.Pod względem powierzchni Niemcy są jednakże mniejsze niż Francja i HiszpaniaN jest nierównomierne. Aglomerację berlińską, bardzo szybko rosnącą od czasu zjednoczenia Niemiec zamieszkuje obecnie 4,3 mln. osób. W zagłębiu przemysłowym u zbiegu Renu i Ruhry , gdzie miasta łączą się praktycznie ze sobą w jedną całość, nie posiadając już widocznych granic , żyja ponad 11 mln. osób - około 1100 mieszkańców na 1 km2.
Dalsze aglomeracje tworzą miasta Frankfurt nad Menem, Wiesbaden i Moguncja u zbiegu Renu i Menu, region przemysłowy u zbiegu Renu i Neckaru z takimi miastami jak Mannheim, i Ludwigshafen , region gospodarczy wokół Stuttgartu oraz regiony wokół Bremy, Drezna, Hamburga, Kolonii, Lipska, Monachium i Norymbergii/Fürth.
Polecam ciekawą stronę:
http://www.voyager64.com/niemcy.html

piątek, 6 kwietnia 2012

Frohe Ostern!

Frohe Ostern!
Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben ruhige,

fröhliche und warme Ostertage!!! Auch wünschen wir Ihnen viele Frühlingsgefühle, gute Laune und natürlich viel Erfolg... besonders beim Deutschlernen!!!!
Osterlied: "Osterhase Supernase" https://www.videocontrolpanel.net/vmail.aspx?t=R&l=13094231&d=8190D08B-EF1C-4DDF-AE61-770DEB82E727


wtorek, 3 kwietnia 2012

Obrazy Klimta - Wiedeń

Obrazy Klimta- Wiedeń
ustav Klimt (1862-1918) hätte am 14. Juli 2012 seinen 150. Geburtstag gefeiert. Geboren und gestorben in Wien, zählt er zu den berühmtesten Söhnen der österreichischen Hauptstadt. Den Großteil seines Lebens verbrachte er hier, ein weiterer Grund 2012 zum Klimt Jahr zu ernennen.

Sein wohl bekanntestes Gemälde, "Der Kuss", ist im Belvedere Museum ausgestellt. Sein Heimatland stand jedoch nicht immer hinter seiner Kunst und fand auch harte Kritik zu seinen Werken. Im Ausland hingegen war Klimt sehr erfolgreich und gwann zahlreiche Preise. 1918 starb Klimt in Wien an einem Schlaganfall.

Wer seine Werke in seiner Heimatstadt Wien besichtigen möchte, hat gerade dieses Jahr unzählige Möglichkeiten dazu. Von Sonderausstellungen, über ein Gustav Klimt Musical, bis hin zu Klimt Spaziergängen durch Wien wird einem dieses Jahr fast alles geboten, was das Herz von Klimt-Interessierten begehrt.