video na maila

2820118732213700x100.gif

poniedziałek, 23 kwietnia 2012

Niemcy organy konstytucyjne


Prezydent Niemiec Joachim Gauck"Wszelka władza państwowa pochodzi od narodu" - ta podstawowa zasada demokratyczna jest utrwalona w konstytucji. Naród sprawuje władzę państwową bezpośrednio w wyborach i głosowaniach oraz pośrednio poprzez szczególne organy władzy ustawodawczej , wykonawczej i sądowniczej. Organami konstytucyjnymi mającymi głównia funkcje legislacyjne (ustawodawcze) są Bundestag i Bundesrat. Zadania wykonawcze, a więc funkcjonowanie państwa , są przede wszystkm w gestii Rządu Federalnego z Kanclerzem Federalnym na czele oraz w gestii Prezydenta Federalnego. Funkcje jurysdykcyjne na szczeblu konstytucyjnym pełni Federalny Trybunał Konstytucyjny.
Prezydent Federalny
Głową państwa Republiki federalnej Niemiec jest Prezydent Federalny. Jego wyboru dokonuje Zgromadzenie Federalne, organ konstytucyjny , który zbiera się tylko w tym jednym celu.
Prezydent Federalny wybierany jest większością głosów Zgromadzenia Federalnego na pięcioletnią kadencję.Dopuszczalny jest tylko jeden ponowny wybór.
Prezydent Federalny reprezentuje Republikę Federalną Niemiec na arenie międzynarodowej.
Prezydent Federalny mianuje i odwołuje sędziów sądów federalnych , urzędników państwowych na szczeblu federacji , oficerów i podoficerów. Może ułaskawiać przestępców. Bada zgodność ustaw z konstytucją, które są następnie ogłaszane w Federalnym Dzienniku Ustaw. Przedstawia Bundestagowi kandydata na urząd Kanclerza Federalnego oraz na wniosek kanclerza mianuje i odwołuje ministrów. Jest elementem jednoczącym państwo i ustrój konstytucyjny, stojącym ponad wszelkimi podziałam partyjnymi.