video na maila

2820118732213700x100.gif

czwartek, 26 kwietnia 2012

Rząd Federalny

Rząd Federalny
Rząd Federalny, tzw."gabinet", składa się z Kanclerza Federalnego i z ministrów federalnych. Kanclerz Federalny zajmuje w rządzie i w stosunku do ministrów federalnych suwerenną , nadrzędną pozycję. Stoi on na czele rządu.Wyłącznie jemu przysługuje prawo tworzenia rządu: wybiera ministrów i występuje do prezydenta z wiążącą propozycją ich mianowania lub odwołania.Kanclerz decyduje poza tym o liczbie ministrów i ustala zakres ich kompetencji. Niektóre ministerstwa są wymienione w konstytucji: ministerstwo spraw zagranicznych, federalne ministerstwa spraw wewnętrznych, ministerstwo sprawiedliwości, finansów i obrony. Utworzenie trzech ostatnich resortów jest nakazem konstytucyjnym. Silna pozycja kanclerza wiąże się z jego prawem do ustalania podstawowych założeń polityki rządowej. W ramach tych wytycznych ministrowie federalni kierują swoimi resortami samodzielnie i na własną odpowiedzialność.W praktyce politycznej kanclerz stojący na czele rządu koalicyjnego musi równierz uwzględniać uzgodnienia koalicyjne.
Kanclerz Federalny jest jedynym członkiem rządu wybieranym przez parlament i tylko on przed nim odpowiada. Odpowiedzialność ta może się wyrażać w "konstruktywnym wotum nieufności".
Wprowadzono je do Ustawy Zasadniczej, świadomie odchodząc w tym punkcie od Konstytucji Weimarskiej. Ma ono zapobiec sytuacji, w której grupy opozycyjne będące zgodne tylko w swej niechęci wobec rządu, lecz nie posiadające programu alternatywnego, mołyby obalić rząd. Jeżeli Bundestag chce kanclerzowi wyrazić swe wotum nieufności, to musi zarazem większością głosów wybrać jego następcę.