video na maila

2820118732213700x100.gif

środa, 25 kwietnia 2012

Bundesrat

Bundesrat

Jako organ przedstawicielski 16 krajów związkowych Bundesrat współuczestniczy w procesie ustawodawczym i w administrowaniu federacją. Bundesrat tworzą członkowie rządów krajowych lub też ich pełnomocnicy. W zależności od liczby mieszkańców poszczególne kraje związkowe posiadają w nim trzy cztery, pięć lub sześć głosów. Mogą one być oddawane tylko jednomyślnie. Ponad połowa wszystkich ustaw wymaga przyjęcia przez Bundesrat, tzn. że nie mogą one wejść w życie bez ich przyjęcia przez Bundesrat lub wbrew jego woli. Jego aprobaty wymagają przede wszystkim ustawy, które dotyczą żywotnych interesów krajów związkowych, jeżeli np. ingerują w ich sferę finansową lub w sferę ich suwerenności administracyjnej. Wszelkie zmiany konstytucji wymagają przyjęcia przez Bundesrat większością dwóch trzecich głosów. W pozostałych przypadkach Bundesrat ma jedynie prawo weta, które Bundestag może jednakże przegłosować.
Jeśli Bundestag i Bundesrat nie mogą dojść do porozumienia, podejmuje swą działalność komisja mediacyjna złożona z członków obu izb, która najczęściej znajduje kompromis.
W Bundesracie interesy kraju związkowego biorą często górę nad interesami partyjnymi-głosowania mogą wtedy prowadzić do innych wyników, niż by to wynikało z partyjnych stosunków większościowych. Świadczy to o żywym federalizmie.Rząd federalny nie zawsze może liczyć na to, że rząd krajowy utworzony przez tę samą partię zaaprobuje wszystkie jego posunięcia. Każdy kraj reprezentuje tu bowiem swoje interesy i zawiera często sojusze z innymi krajami dążącymi do tego samego celu, niezależnie od tego, która partia tworzy tam rząd. Prowadzi to do zmiennych większości. Poszukiwanie kompromisu jest konieczne zawsze wówczas, gdy partie tworzące rząd Federalny nie mają większości w Bundesracie. Z kręgu przedstawicieli krajowych Bundesrat wybiera w ustalonej kolejności na okres roku swego prezydenta. prezydent Bundesratu przejmuje obowiązki Prezydenta Federalnego, jeżeli ten nie może ich sprawować.