video na maila

2820118732213700x100.gif

czwartek, 12 kwietnia 2012

Ustrój polityczny Niemiec

Federalizm i samorząd


Już sama nazwa Republika Federalna Niemiec wyraża federacyjną strukturę państwa.
Republika federalna składa się z 16 krajów związkowych. Kraje związkowe nie są prowincjami, lecz państwami z własną władzą państwową. Posiadają własne konstytucje krajowe, które muszą odpowiadać zasadom republikańskiego, demokratycznego i socjalnego panstwa prawa w sensie Ustawy Zasadniczej. POza tym poszczególne kraje mają w dużej mierze wolną rękę przy tworzeniu własnych konstytucji. Zasada państwa federalnego należy do nienaruszalnych podstaw konstytucyjnych. Obecne granice krajów nie są jednak nienaruszalne. Ustawa Zasadnicza przewiduje odpowiednie regulacje na wypadek ponownego podziału obszaru federacji.
System państwa federalnego ma długą tradycję konstytucyjną, która przerwana została jedynie przez jednolite państwo narodowo-socjalistyczne w latach 1939-1945.
Niemcy należą do klasycznych krajów o państwowości federalistycznej. federalizm sprawdził się w praktyce: umożliwia lepsze uwzgldnienie osobliwości i problemów, niż mogłaby to uczynić centralna władza państwowa.
Federacja utrzymuje własną administrację w gruncie rzeczy tylko w służbie dyplomatycznej, pośrednictwie pracy, służbie celnej, straży granicznej oraz w wojsku.
Większość prac administracyjnych kraje związkowe wykonują samodzielnie. Sądownictwo federalne ograniczone jest do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego i Sądów Najwyższych.
Właściwa siła krajów tkwi w administracji oraz w uczestnictwie - poprzez Bundesrat- w pracach ustawodawczych federacji. W kompetencji krajów leży cała administracja wewnętrzna. Jej aparat urzędniczy jest zarazem odpowiedzialny za wykonanie większości ustaw i zarządzeń federacyjnych. Zadania administracji krajowej dzielą się na trzy grupy: każda z nich wypełnia zadania leżące wyłącznie w gestii krajów związkowych ( np. szkoły, policja). Następnie realizuje prawo federacyjne jako zadanie własne i na własną odpowiedzialność ( np. prawo budowlane, prawo gospodarcze, ochrona środowiska) i wreszcie wykonuje prawo federalne na zlecenie federacji ( np. budowa dróg federalnych, stypendia).
W procesie rozwoju Republiki Federalnej Niemiec doszło do powstania rzeczywistości konstytucyjnej głównie z centralnym państwem ustawodawczym oraz głównie z federalnym państwem administracyjnym.