video na maila

2820118732213700x100.gif

piątek, 27 kwietnia 2012

Federalny Trybunał KonstytucyjnyFederalny Trybunał konstytucyjny z siedzibą w Karlsruhe czuwa, aby postanowienia Ustawy Zasadniczej były wypełniane. Rozstrzyga on np. spory między federacją a krajami związkowymi czy też pomiędzy poszczególnymi organami federacji. tylko jemu wolno orzec, czy jakaś partia zagraża wolnościowo-demokratycznemu ustrojowi prawnemu i w związku z tym jest sprzeczna z konstytucją - w tym wypadku zarządza jej rozwiązanie. Bada on ustawy federalne i krajowe pod kątem ich zgodności z Ustawą Zasadniczą.
Ponadto każdy obywatel ma prawo złożenia zażalenia konstytucyjnego, jeżeli uważa, że państwo naruszyło jego podstawowe prawa. przedtem jednak sprawa musi z reguły zostać negatywnie rozpatrzona przez kompetentne instancje sądowe.
Trybunał często rozpatruje sprawy o dalekosiężnych skutkach dla polityki wewnętrznej czy też zagranicznej, które znajdują duży oddźwięk w opinii publicznej, np. sprawę, czy udział niemieckich żołnierzy w misjach ONZ jest zgodny z Ustawą Zasadniczą. Rządy Federalne wszystkich orientacji politycznych musiały się już podporządkować orzeczeniom z Karlsruhe.
Trybunał podkreśla  jednak zawsze, że nie jest jego zadaniem wskazywanie organom państwowym konkretnego kierunku politycznego działania. Federalny Trybunał Konstytucyjny składa się z dwóch senatorów liczących po ośmiu sędziów. Sędziowie są wybierani po połowie przez Bundestag i Bundesrat. Ich kadencja trwa dwanaście lat, a ponowny wybór jest niedopuszczalny.